Collateralized Loan Obligation (CLO)

Et verdipapir som inneholder en portefølje av lån ytet til bedrifter eller Private Equity fond. Felles for disse lånene er at disse bedriftene gjerne har lav kredittvurdering. Forankret i at dette er et “lån basert på lån”, blir en CLO ansett som et derivat. Renten på en CLO ligger vanligvis mellom Investment Grade og High […]

Børs

En børs er et sted der aksjemeglere, tradere og investorer kan kjøpe og selge verdipapirer, for eksempel aksjer i aksjer, obligasjoner, opsjoner, valuta, futures og andre finansielle instrumenter. Dette gir et sentralisert sted å utveksle eierskap i verdipapirer. I tillegg er slike institusjoner normalt knyttet opp til en oppgjørssentral, som sørger for korrekt oppgjør ved […]

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap (AS) er et selskap hvor hverken eiere, ansatte eller styret har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Et aksjeselskap har en innbetalt aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. I Norge er nå minstekravet til aksjekapital i et selskap uten personlig ansvar (AS) 30.000 kroner. I et AS er strukturen klar. Øverste organ er […]

Zombie

Zombier er selskaper som tjener akkurat nok penger til å fortsette drift og akkurat betale renter på gjeld, men som ikke greier å betale ned gjeld. Slike selskaper, har ingen overskudd å ta av for å investere i fremtidig vekst. Zombie-selskaper er vanligvis utsatt for høyere lånekostnader og er som regel bare en markedsuro, renteøkning […]

Warrant

En warrant er en opsjon i form av et verdipapir og kan gi eksponering mot enkeltaksjer, en kurv av enkeltaksjer, aksjeindekser, valuta, råvarer og kreditt. Prisen som det underliggende verdipapiret kan kjøpes eller selges til, blir referert til som utøvelseskurs eller innløsningspris. En amerikansk warrant kan utøves når som helst på eller før utløpsdatoen, mens […]

Whisper number

Et “whisper number” er en annen måte å si rykte om resultater på, men som indikerer at det kanskje er mer hold i det enn et hvilket som helst annet rykte. Dette kan referere til resultater et selskap vil legge frem, men kan også bety uformell innsamling av data for å forutse et fremtidig resultat.

Window Dressing

Window dressing er en strategi som brukes av aksjefond og andre porteføljeforvaltere nær slutten av året eller kvartalet for å forbedre utseendet til fondets resultater før de presenteres for kunder eller aksjonærer. Ettersom forvaltere måles på års- eller kvartalsresultater, så er det veldig viktig å prestere best mulig da disse avsluttes. Dette kan føre til […]

Yankee obligasjon

En Yankee-obligasjon er en gjeldsforpliktelse utstedt av en utenlandsk enhet, for eksempel en stat eller et selskap, som handles i USA og pålydende i amerikanske dollar. Slike obligasjoner er under underlagt amerikanske verdipapirlovgivning, ettersom de handles på amerikanske børser. Ved å benyte Yankee-obligasjoner gir det utstederen mulighet til å få billigere finansiering og nå et […]

Yield (eiendom)

Yield er enkelt forklart et øyeblikksbilde av avkastningen fra leieinntektene på en eiendom. Yielden gir deg en indikasjon på fremtidige inntekter. Det mest brukte yield-begrepet er netto yield. Det er enkelt å regne seg frem til netto yield; leieinntekter minus drifskostnader delt på eiendommens verdi ganger 100. Da får du et prosent-tall, og jo høyere […]

Volatilitetsswap

En bytteavtale basert på volatiliteten til et finansielt produkt (aksje, valuta, indeks, råvare etc). Gevinst/tap fremkommer av differansen mellom prisen på volatilitetsswappen i utgangspunktet og den realiserte volatiliteten i perioden. Man bytter med andre ord forventningen om volatilitet med den realiserte volatiliteten. Volatilitetsswapper handles direkte med investeringsbanker (OTC) og krever at man har en ISDA-avtale.