Yankee obligasjon

Foto: Dmitry Averin, creative commons

En Yankee-obligasjon er en gjeldsforpliktelse utstedt av en utenlandsk enhet, for eksempel en stat eller et selskap, som handles i USA og pålydende i amerikanske dollar.

Slike obligasjoner er under underlagt amerikanske verdipapirlovgivning, ettersom de handles på amerikanske børser.

Ved å benyte Yankee-obligasjoner gir det utstederen mulighet til å få billigere finansiering og nå et bredere investeringspublikum, noe som igjen øker verdien gjennom økt likviditet.

Med å benytte obligasjoner i et annet land og i en annen valuta, oppstår både renterisiko og valutarisiko.