Warrant

Foto: DNB

En warrant er en opsjon i form av et verdipapir og kan gi eksponering mot enkeltaksjer, en kurv av enkeltaksjer, aksjeindekser, valuta, råvarer og kreditt.

Prisen som det underliggende verdipapiret kan kjøpes eller selges til, blir referert til som utøvelseskurs eller innløsningspris.

En amerikansk warrant kan utøves når som helst på eller før utløpsdatoen, mens europeiske warrants bare kan utøves på utløpsdatoen.

DNB skriver dette om warrants: “En warrant er en opsjon som gir deg mulighet til å delta i markedet med høy eksponering mot å betale en relativt liten kapitalinnsats. Dette gir mulighet for høy avkastning, men innebærer også stor risiko.”

Dette skriver de om avkastningsmuligheter:

“Med en investering i warrants får du mulighet til høy avkastning i forhold til den relativt lave kapitalinnsatsen. Dette er fordi den høye eksponeringen i forhold til investert beløp forsterker det underliggende markedets bevegelser.”

Dette skriver de om eksponering:

“Warrants gir deg mulighet for eksponering mot en rekke underliggende markeder som aksjer, indekser, råvarer og valuta.”

Dette skriver de om risiko:

“Warrants kan være svært volatile investeringer og bør derfor behandles med forsiktighet. Kursendringer i det underliggende markedet kan gi store svingninger i verdien på din investering. Warranten kan i verste fall bli verdiløs slik at hele det investerte beløpet går tapt.”