Utbytte

Utbytte deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra aksjeselskapet til selskapets aksjonærer. Utbyttebegrepet omfatter “enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær”, jf definisjonen i skatteloven § 10-11 annet ledd. Bestemmelsen viderefører definisjonen i den nå opphevede selskapskatteloven § 3-2 nr.2 ff. For øvrig må sies at utbyttebegrepet slik det er brukt både i skattelovgivningen, i aksjeloven og i allmennaksjeloven i det store og hele er sammenfallende. Aksjelovgivningen setter strenge materielle og formelle rammer for overføringer av økonomiske verdier fra selskap til aksjonær. Aksjeloven og allmennaksjeloven har i §§ 3-6 likelydende bestemmelser om utdeling fra selskapet. Bestemmelsene fastslår at «Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning.»