Utbytte

Utbytte deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra aksjeselskapet til selskapets aksjonærer. Utbyttebegrepet omfatter “enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær”, jf definisjonen i skatteloven § 10-11 annet ledd. Bestemmelsen viderefører definisjonen i den nå opphevede selskapskatteloven § 3-2 nr.2 ff. For øvrig må sies at utbyttebegrepet slik det er brukt både i skattelovgivningen, i aksjeloven og i allmennaksjeloven i det store og hele er sammenfallende. Aksjelovgivningen setter strenge materielle og formelle rammer for overføringer av økonomiske verdier fra selskap til aksjonær. Aksjeloven og allmennaksjeloven har i §§ 3-6 likelydende bestemmelser om utdeling fra selskapet. Bestemmelsene fastslår at «Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning.»

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email