Normalfordeling

Standardavvik er en statistisk metode for å måle risiko på. Det forteller oss hvor mye kursen svinger i forhold til gjennomsnittsverdien. Et høyt standardavvik indikerer at kurssvingningene har vært høye, som igjen medfører økt risiko for investeringen. For å ta i bruk standardavvik i en normalfordeling må vi forutsette at avkastningen i aksjemarkedet er normalfordelt. I realiteten er det større sannsynlighet for mer ekstreme utfall enn hva sannsynligheten ifølge normalfordelingen antyder. Det er likevel en nyttig faktor for å få et raskt bilde over svingningene og hva vi kan forvente oss av aksjekursens bevegelser i tiden fremover. I en normalfordeling faller 68% (34% + 34%) av resultatene innenfor ett standardavvik, og 95% (68% + 13,5% + 13,5%) faller innenfor to standardavvik. I midten (0-punktet i bildet over) er medianen (midtverdien i settet), modusen (verdien som forekommer oftest) og gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) alle de samme.