Liquidity provider

Et finansforetak som opptrer som market maker, men som har mindre krav på seg til spread og volum.