Korrelasjon

Før du lærer noe om korrelasjon, er det viktigste av alt; korrelasjon er ikke en indikasjon på kausalitet. Korrelasjon, eller samvariasjon (skrive vanligvis som corr eller bare r), er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen mellom to kvantitative variabler. Korrelasjon bli ofte målt i en korrelasjonskoeffisient.Empirisk observert korrelasjon er ikke tilstrekkelig for å fastslå at det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen), da korrelasjon også kan være resultat av spuriøse sammenhenger.