EPS

Inntekter per aksje. Dette er en indikator som gir aksjonærer en oversikt over hvor stor andel av resultatet som er reflektert i hver aksje. Dette er ofte det første tallet media fokuserer på etter et selskap har publisert kvartalstall, da det er en grei indikator for profitibilitet.